Zadzwoń do naszego konsultanta: 17 785 22 61, napisz na kontakt@fastsolutions.pl, lub wyślij brief badawczy

Dane osobowe – RODO

Dane osobowe – RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych jest firma:
Grupa WW sp. z o.o.
Plac Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
VAT ID: PL 8133671625

kontakt@fastsolutions.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych respondentów badań terenowych i wywiadów telefonicznych

W ramach usług badawczych i analitycznych związanych z badaniami naukowymi, badaniami społecznymi oraz badaniami rynku i opinii publicznej świadczonych przez firmę Grupa WW sp. z o.o. pod marką handlową Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions , istotnym elementem prowadzonej przez nas działalności jest zbieranie różnorodnych danych z badań ankietowych. Dzięki współpracującymi z nami ankieterami telefonicznymi, ankieterami terenowymi w kraju oraz moderatorami wykonujemy badania także o zasięgu ogólnopolskim.

Dokładamy  staranności na poszczególnych etapach realizacji projektów badawczych, działając w zgodzie z kodeksem ESOMAR funkcjonującym w branży badań rynku i opinii publicznej, zobowiązującym naszą firmę do poszanowania praw osób badanych, transparentności naszych działań oraz ich zgodności z obowiązującym prawem, szczególnie odnoszącym się do prywatności i ochrony danych osobowych naszych respondentów.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), firma Grupa WW sp.  z o.o. spełnienia obowiązek informacyjny względem respondentów biorących udział w realizowanych przez nas badaniach.

Wykorzystywanie danych osobowych
– Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji celów związanych z prawidłową realizacją każdego badania.

– Zgodę na przetwarzanie danych każdorazowo wyraża Pan/Pani za pośrednictwem współpracującego z nami ankietera.

– Dane osobowe, takie jak: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail czy imię i nazwisko wykorzystujemy do komunikacji z Panem/Panią wyłącznie w celu przeprowadzenia badania i kontroli poprawności przebiegu realizacji projektu, w tym pracy ankieterów.

– Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych osobowych, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych
– Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, gdyż wyniki badań dostarczamy Zamawiającym (np. uczelniom, instytutom naukowym, instytucjom publicznym i samorządowym) wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail kontakt@fastsolutions.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych każdorazowo jest dobrowolne. Skutkiem odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniu.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres realizacji danego projektu badawczego, przy czym nie będzie okres dłuższy niż 6 miesięcy od przeprowadzonego wywiadu. Dane osobowe nie są łączone z odpowiedziami uzyskanymi w toku badań ankietowych, gdyż wyniki badań sporządzane są wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych (anonimizacja wyników badań).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane nie są profilowane