Studium Przypadku – Analiza SWOT

Zamówienie publiczne dla jednostki samorządu terytorialnego.

Cel:

Przeprowadzenie i opracowanie wyników badań diagnostycznych dotyczących rozwoju promocji turystyki.

Realizacja:

Badania w ramach diagnozy przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metody jakościowej i ilościowej uzupełnionej analizą SWOT.

Celem nakreślenia szerszej perspektywy badanego zagadnienia, jakościowy etap badań rozpoczęliśmy od analizy źródeł wtórnych. Następnie przeprowadzone zostały wywiady eksperckie z przedstawicielami lokalnych instytucji i środowisk naukowych zainteresowanych rozwojem turystyki. Scenariusz rozmowy, bazujący na analizie SWOT, ukierunkowany był na diagnozę możliwych kierunków rozwoju turystyki w ocenianej jednostce samorządowej (wskazanie sposobów eliminowania słabych stron i zagrożeń przy wykorzystaniu mocnych stron i szans z otoczenia).

Ilościowy etap diagnozy przeprowadzony został natomiast z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (technika badawcza PAPI) na wyczerpującej próbie wszystkich obiektów hotelowych działających na terenie Zamawiającego. Dobór tej konkretnej grupy docelowej podyktowany był koniecznością uzyskania najbardziej aktualnych danych dotyczących lokalnego zatrudnienia w branży turystycznej.

Wynik:

Diagnoza stanowiła podstawę do sporządzenia dokumentu strategii rozwoju turystyki dla Zamawiającej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiń do góry