RODO – Dane osobowe w badaniach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RESPONDENTÓW (uczestników badań ankietowych i wywiadów jakościowych) 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), firma Grupa WW sp. z o.o. wypełnia obowiązek informacyjny względem respondentów biorących udział w realizowanych przez nas badaniach.

I. Przetwarzanie danych osobowych respondentów badań terenowych

W ramach świadczonych przez markę Agencja Badawczo-Marketingowa FAST SOLUTIONS (Grupa WW sp. z o.o.) usług badawczych i analitycznych związanych z badaniami naukowymi, badaniami społecznymi oraz badaniami rynku i opinii publicznej, istotnym elementem naszej działalności jest zbieranie różnorodnych danych ankietowych. Dzięki współpracującymi z nami ankieterami i moderatorami wykonujemy badania także o zasięgu ogólnopolskim.

Dokładamy dużej staranności na poszczególnych etapach realizacji projektów badawczych, działając w zgodzie z branżowym kodeksem ESOMAR, zobowiązującym naszą firmę do poszanowania praw osób badanych, transparentności naszych działań oraz ich zgodności z obowiązującym prawem, szczególnie odnoszącym się do prywatności i ochrony danych osobowych naszych respondentów.

2. Informacja o tym, kiedy zgodnie z RODO występujemy w roli ADMINISTRATORA, a kiedy jesteśmy PROCESOREM lub SUBPROCESOREM w procesach przetwarzania danych w związku z realizowanymi badaniami. 

W zależności od specyfikacji i założeń danego projektu badawczego możemy w nim pełnić rolę Wykonawcy badań lub Podwykonawcy w stosunku do innego podmiotu realizującego. W związku z powyższym, dane osobowe konieczne do podjęcia kontaktu w procesie ankietyzacji mogą być przez nas pozyskane uprzednio w zróżnicowane sposoby:

 • przekazane nam przez instytucje administracji publicznej lub samorządowej na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z zamówieniami publicznymi,
 • pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
 • tworzone przez nas całkowicie samodzielnie (np. na podstawie ogólnodostępnych danych przedsiębiorstw w Internecie)
 • od podmiotów trzecich lub partnerów współpracujących Grupa WW sp. z o.o., którzy udostępnili Państwa dane osobowe na podstawie Państwa wcześniejszej zgody (np. firma bazodanowa)
 • bezpośrednio od Państwa (np. zgoda, którą udzielili Państwo w toku komunikacji z ankieterem lub zgody udzielonej w naszych systemach)

W przypadku kiedy dane zostają nam powierzone na postawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. zamówienia publiczne) występujemy w roli PROCESORA lub SUBPROCESORA.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w prowadzonych badaniach mogą być odpowiednio: 

 • wyrażona przez Pana/Panią zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełnienie obowiązku prawnego i wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej oraz ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c i e oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO), w sytuacji kiedy jesteśmy Podprocesorem lub Suprocesorem przetwarzającym dane osobowe powierzone na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem (Zamawiającym badanie)
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który jest realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawa ta ma zastosowanie w sytuacji gdy administrator nie posiada zgody osoby, której dane dotyczą, nie istnieje żaden przepis, który mógłby stanowić podstawę do przetwarzania danych osobowych oraz gdy administrator nie może powołać się na realizację umowy, a mimo to przetwarzanie danych należy uznać za legalne z uwagi na „prawnie uzasadniony interes” administratora lub strony trzeciej. Przesłanka ta ma charakter dodatkowy, uzupełniający pozostałe podstawy dopuszczalności przetwarzania.

4. Cel i wykorzystywanie danych osobowych

 • Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji celów związanych z prawidłową realizacją każdego badania.
 • Zgodę na przetwarzanie danych każdorazowo wyraża Pan/Pani za pośrednictwem współpracującego z nami ankietera lub zaznaczenie zgody w systemach ankietowych.
 • Dane osobowe, takie jak: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail czy imię i nazwisko wykorzystujemy do komunikacji z Panem/Panią wyłącznie w celu przeprowadzenia badania i kontroli poprawności przebiegu realizacji projektu, w tym pracy ankieterów.

5.Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, gdyż wyniki badań dostarczamy Zamawiającym (np. uczelniom, instytutom naukowym, instytucjom publicznym i samorządowym, przedsiębiorstwom, organizacjom pożytku publicznego) w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych, co jest równoznaczne z tym, że w efekcie naszych działań nie jest możliwe ustalenie, jakiej osoby fizycznej dotyczy dany dokument, zestawienie, czy jakakolwiek informacja.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail kontakt@fastsolutions.pl

7. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych każdorazowo jest dobrowolne i potrzebne tylko w celach kontrolnych jakości pracy ankieterów. Skutkiem odmowy podania danych osobowych w niektórych sytuacjach będzie brak możliwości udziału w badaniu.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danego projektu badawczego, przy nigdy nie będzie to okres dłuższy niż 6 miesięcy od przeprowadzonego wywiadu.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane nie są profilowane.

Przewiń do góry