Studium Przypadku – Wywiady Osobiste PAPI

Badanie satysfakcji klientów zewnętrznych terenowego organu administracji rządowej.

Cel:

Uzyskanie informacji na temat stopnia zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług publicznych.

Realizacja:

Badanie jakości obsługi i sprawności funkcjonowania organu administracji publicznej zostało zrealizowane w liczbie 200 ankieterskich wywiadów osobistych (PAPI) z interesariuszami.

Kwestionariusz wywiadu uwzględniał ocenę funkcjonowania jednostki z podziałem na cztery obszary, dotyczące:

  • załatwianych spraw (ich charakteru oraz terminowej i sprawnej realizacji),
  • obsługi urzędniczej (kompetencje, postawa i kultura osobista urzędników mających bezpośredni kontakt z klientem),
  • poziomu dostosowania warunków pracy instytucji do potrzeb jej klientów (np. godziny przyjmowania interesariuszy),
  • opinii na temat oficjalnej strony internetowej organu oraz jego strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

We wszystkich wymienionych aspektach respondenci mieli ponadto możliwość wyrażenia swoich ewentualnych sugestii lub propozycji zmian.

Wymierne korzyści:

Uzyskane wiarygodne opinie i sugestie klientów na temat funkcjonowania wybranych aspektów działania organu, są punktem wyjścia dla: usprawnienia świadczonych usług publicznych, monitorowania jakości pracy urzędników oraz wzrostu zadowolenia interesariuszy.

Przewiń do góry