Ewaluacja i monitoring  projektów, nie tylko tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, to kolejne z usług badawczych oferowanych przez naszą agencję.  

Każdy realizowany projekt powinien być poddany procesowi weryfikowania postępów podejmowanych działań oraz ewaluacji osiąganych efektów. W trakcie ewaluacji kontrolowane są wykonywane zadania w projekcie, ich rezultaty, zarówno miękkie, jak i twarde. Ocenia się, czy zostały one osiągnięte na takim poziomie na jakim początkowo zakładano. Ponadto analizuje się, czy beneficjenci projektu są zadowoleni, a także czy efekty mają wpływ na osiągane cele projektu. Ważne jest, aby proces ewaluacji był prowadzony stale, tak by w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, które wynikły z realizowania projektu móc wprowadzić w nim zmiany w odpowiednim czasie.

Ewaluacja jest narzędziem, które wspomaga realizację projektu. Jest niezwykle użyteczna, ponieważ może dostarczyć cennych informacji , m.in. na temat potrzeb beneficjentów, słabych i mocnych stron projektu, jak również efektywności i sprawności podejmowanych działań.

Korzyściami wynikającymi z przeprowadzenia rzetelnej ewaluacji są:

1.      Umożliwienie lepszego dopasowania projektu do potrzeb beneficjentów.

2.      Pomoc udoskonalaniu realizowanych projektów.

3.      Możliwość optymalizacji zarządzania projektem.

Należy pamiętać, że badanie ewaluacyjne to proces, w którym aktywny udział biorą zleceniodawca, zleceniobiorca oraz beneficjenci projektu. Dla ewaluacji elementarną zasadą jest ustalenie zakresu kryteriów ewaluacyjnych, wśród których kluczowe to skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność i trwałość.

Skuteczność – pozwala ocenić stopień osiągnięcia zdefiniowanych celów i wskaźników projektu.

Efektywność – ocena, czy zadania prowadzone są w sposób optymalny.

Trafność – ocena stopnia, w jakim założone cele projektu odpowiadają istniejącym potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów.

Użyteczność – polega na porównaniu potrzeb wybranego sektora z efektami danego projektu

Trwałość – pozwala ocenić, czy otrzymane wsparcie przez beneficjentów przyniesie rezultat w postaci trwałej zmiany w ich dotychczasowej sytuacji życiowej.

To na ich podstawie układane są pytania ewaluacyjne i poszukiwane informacje do analizy. Końcowym efektem pracy jest raport ewaluacyjny.

W zależność od czasu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych stosujemy ich cztery rodzaje:

ewaluacja początkowa – przeprowadza się ją przed wdrożeniem projektu w celu zwiększenia trafności i efektywności przygotowanego projektu
ewaluacja mid-term – wykonywana w połowie trwania projektu, by dokonać pierwszej analizy oceny jakości projektu oraz jego rezultatów
ewaluacja bieżąca – realizowana przez cały okres trwania projektu w celu usprawnienia zarządzania projektem oraz stanu realizacji założonych celów i rezultatów
ewaluacja końcowa – przeprowadzana po zakończeniu projektu mająca na celu jego podsumowanie, jak również ocenę użyteczności realnych efektów i określenie ich trwałości.

Oferujemy Państwu wszechstronną pomoc w zakresie ewaluacji:

A.     Określenie jej celów

B.     Opracowanie narzędzi badawczych

C.     Zebranie danych

D.     Analiza wyników badań

E.     Przygotowania wniosków

F.     Opracowanie raportu.W ramach badania ewaluacyjnego wykorzystujemy m.in.:

  • Analizę danych zastanych 
    bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
  • Wywiady telefoniczne (CATI)
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • Ankiety internetowe.

Uzupełnieniem wymienionych metod mogą być techniki obserwacyjne.

Zaproponowany opis realizacji projektów jest jedynie schematem. Stała współpraca z Państwem pozwoli na wypracowanie indywidualnych metod współdziałania, które będą najbardziej skuteczne, by osiągnąć wyznaczone cele.

Przewiń do góry