Opracowanie statystyczne wyników badań „od kuchni”

Dlaczego opracowanie statystyczne wyników badań do prac naukowych warto zlecić profesjonalistom?

Opracowanie statystyczne wyników badań coraz częściej jest powierzane statystykom nie tylko przez studentów, ale także pracowników naukowych, instytuty naukowe i inne podmioty. Wynika to najczęściej z faktu, że w czasach tak szybkiego postępu technologicznego oraz przyrostu zasobów wiedzy merytorycznej, zlecenie analizy do profesjonalnego podmiotu wydaje się bardziej racjonalnym posunięciem.

Firmom zajmującym się świadczeniem tego typu usług zlecane jest już nie tylko analiza statystyczna do pracy doktorskiej, bądź innych tego typu opracowań naukowych, lecz także konsultacje metodologii badań. Korzystanie ze wsparcia w zakresie usługi opracowanie statystyczne wyników badań jest już powszechnie stosowaną praktyką. Przed skorzystaniem z tego typu usług statystycznych, warto jednak dowiedzieć się na czym polega praca przy wykonywaniu analizy wyników badań. Kluczowe jest także poznanie jakie są jej etapy oraz co, tak naprawdę, składa się na jej koszty.

opracowanie statystyczne wyników badań

Kodowanie danych ankietowych – wpływ na opracowanie statystyczne wyników badania

Pierwszym etapem pracy statystyka (przy założeniu, że nie brał on udziału w projektowaniu badania) jest przygotowanie bazy danych, na podstawie której wykonywane będą wszystkie późniejsze obliczenia i analizy. Pod pojęciem kodowanie danych, kryje się zatem nic innego niż wprowadzanie zrealizowanych ankiet do programu, w którym będą dokonywane obliczenia. Każda z przeprowadzonych ankiet musi zostać wprowadzona (zakodowana) do elektronicznego arkusza, w którym kolejne wiersze odpowiadają kolejnym respondentom, a kolejne kolumny – poszczególnym pytaniom znajdującym się w kwestionariuszu. Jest to zadanie jednocześnie stosunkowo proste, ale i niezwykle ważne. Każdy błąd popełniony na etapie wprowadzania danych skutkować może późniejszymi błędami i niespójnościami na etapie analizy wyników. Z uwagi na to, przed tym jak opracowanie statystyczne wyników badań może być rozpoczęte na nowo powstałej bazie z danymi, należy sprawdzić jej wewnętrzną poprawność (m.in. reguły przejścia, pytania filtrujące, braki danych, itd.). Dzięki temu zmniejszymy ryzyko wystąpienia sytuacji, w których odkrywamy błąd we wprowadzonych danych pod koniec wykonywania ich analizy. Taka sytuacja mogłaby bowiem  prowadzić nawet do konieczności wykonania jej jeszcze raz od początku.

Dodać należy, że konieczność kodowania ankiet nie dotyczy technik gromadzenia danych, w których wykorzystywane są np. serwisy oferujące możliwość przeprowadzenia własnego badania online. W takich przypadkach baza z wynikami jest tworzona na bieżąco przez odpowiednie skrypty i wystarczy ją ściągnąć z serwera po wykonaniu interesującej nas liczby ankiet. W przypadku badań realizowanych tradycyjnie, za pomocą papierowych kwestionariuszy ankiety nieodzowne jest jednak ich ręczne wprowadzenie bezpośrednio do programu statystycznego bądź do arkusza kalkulacyjnego i późniejsze przeniesienie ich do takiego programu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz dotyczącą kodowania danych. Mianowicie, odpowiedzi na pytania ankietowe są zawsze sprowadzane do wartości numerycznych. Oznacza to, że poszczególnym odpowiedziom, których udzielali respondenci przydzielane są wartości liczbowe (np. odpowiedź tak kodujemy jako 1, a odpowiedź nie, jako 2). Dzięki temu program statystyczny, operując na wartościach numerycznych zamiast tekstowych, jest w znacznie szybszym czasie wykonać wszystkie obliczenia i analizy statystyk, których potrzebujemy. Podsumowując, produktem finalnym etapu kodowania danych jest baza z wynikami badania, która stanowi podstawę późniejszej pracy analitycznej. Czas poświęcony na kodowanie danych zależy od dwóch czynników: ilości zrealizowanych ankiet oraz ilości pytań znajdujących się w kwestionariuszu badawczym. Zakodowanie danych z kwestionariuszy ankiet może być wykonane przez samego autora pracy, według wskazówek osoby odpowiedzialnej za późniejszą analizę.

Jak opracować wyniki ankiety w pracy magisterskiej czy doktorskiej?

Po przygotowaniu ostatecznej bazy z wynikami badania można przystąpić do właściwej części opracowania wyników. Odpowiednie opracowanie danych statystycznych przeprowadzonych badań to główne zadanie statystyka wykonującego usługę analiza statystyczna do badań dla studentów lub pracowników naukowych.

Pierwszą częścią  etapu opracowania statystycznego wyników badań jest poddanie przekształceniom danych w sporządzonej bazie wyników. Ma to na celu przeprowadzenie dalszej części analizy oraz ułatwienia interpretacji wyników odbiorcom raportu/opracowania. Znajdujące się w bazie danych surowych zmienne są zatem grupowane, zliczane, na ich podstawie tworzone są tak zwane indeksy. Jeśli badanie prowadzone było na podstawie kwestionariusza standaryzowanego (w przypadku opracowania statystycznego wyników badań do prac licencjackich bądź do prac magisterskich związanych z medycznymi kierunkami studiów bardzo często stosowane są kwestionariusze psychologiczne), jego wyniki opracowywane są na podstawie klucza interpretacyjnego załączonego do takiego kwestionariusza.

Po opracowaniu zebranego materiału empirycznego wykonywany jest jego opis statystyczny oraz wnioskowanie statystyczne. Inaczej mówiąc opracowane zostają wszystkie potrzebne wyniki badania: rozkłady odpowiedzi na poszczególne pytania ankietowe, statystyki opisowe wybranych zmiennych ilościowych, tabele krzyżowe, w których zestawiane są ze sobą różne zmienne (pytania) czy testy statystyczne badające potencjalne związki między zmiennymi. Wszystkie wykonane obliczenia prezentowane są w postaci wykresów, tabel, infografik bądź opisu tekstowego. Sam opis statystyczny służy poznaniu rozkładu badanych cech w zbiorowości interesującej autora pracy. Natomiast wnioskowanie statystyczne to przenoszenie wyników przeprowadzonych badań na populację generalną.

Usługi statystyczne wykonywane przez profesjonalne podmioty, są zazwyczaj przeprowadzane na oryginalnym, licencjonowanym oprogramowaniu, np. SPSS lub STATISTICA.  Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje także możliwość, aby samodzielnie popróbować swoich sił w analizie. Można do tego celu wykorzystać darmowe oprogramowanie opartego na licencji typu freeware. Godnym polecenia programem jest choćby PSPP. Jego funkcjonalności i interfejs w znacznym stopniu przypominają starsze wydania programu SPSS. Poniżej przedstawiamy podgląd interfejsu programu PSPP:

opracowanie wyników badań

Źródło: https://www.gnu.org/software/pspp/tour.html

Podsumowując, poprawne opracowanie statystyczne wyników badań do prac naukowych sprowadzają się także do umiejętnego przygotowania matrycy z wynikami badania, która później staje się obiektem pracy statystyka. Natomiast narzędziem jest w tym przypadku program statystyczny. W szerszej perspektywie całości procesu badawczego, błędy popełnione na etapie projektowania badania mają znaczący wpływ na uzyskane z niego wyniki. Równie ważne jest jednak też uniknięcie błędów na etapach przygotowania bazy z wynikami i późniejszej ich interpretacji.

Zapraszamy na nasz specjalny serwis ObliczeniaStatystyczne.pl   – opisujemy na nim szeroko analizy statystyczne i usługi dla studentów i pracowników naukowych.

Przewiń do góry